REZULTATY

Głównym rezultatem projektu buGAM są oparte na grach narzędzia szkoleniowe wraz z filmami edukacyjnymi wspierające rozwój umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich studentów kierunków biznesowych. Efektami zastosowania tych narzędzi będą:

 • Wyższe kompetencje przedstawicieli grupy docelowej (studentów biznesu) takie jak myślenie systemowe w biznesie, internacjonalizacja, myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji, zarządzanie wydajnością, rozwiązywanie problemów, zarządzanie strategiczne, praca zespołowa, rozwój pracowników i interesariuszy, umiejętności komunikacyjne;
 • Wyższe kompetencje nauczycieli korzystających z opracowanych programów nauczania i biznesowych gier symulacyjnych;
 • Wyższa efektywność szkolnictwa wyższego w obliczu pandemii COVID-19;
 • Zwiększone zrozumienie i zainteresowanie symulacjami biznesowymi stosowanymi jako technika nauczania;
 • Wzbogacone zasoby szkoleniowe, publicznie i bezpłatnie dostępne dla społeczności akademickiej.

Rezultaty Pracy Intelektualnej (IOs)

Wszystkie rezultaty przygotowane w projekcie udostępniane są w open licence.

IO1
Rozwój silnika wirtualnej gry strategicznej

Silnik wirtualnej gry strategicznej jako środowisko gier edukacyjnych zostanie zaprojektowany, przetestowany, wdrożony i ulepszony. Działanie to odzwierciedla potrzebę edukacji z wykorzystaniem zdalnych środowisk wirtualnych. Studenci na wszystkich poziomach coraz częściej preferują rozwiązania w atrakcyjniejszej formie i umożliwiające większą interakcję. Nasza wirtualna gra strategiczna wpisuje się w ten trend. Umożliwi ona przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów. Tworzone przez nas środowisko edukacyjne nie wymaga żadnych pakietów instalacyjnych ani specjalnych praw dostępu (plików itp.). Student (gracz) i nauczyciel (game master) potrzebują tylko łącza internetowego i przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do systemu.

Jest to również zgodne z trendem uczenia się na odległość reprezentowanym przez MOOC (Massive Open Online Courses). Aby sprostać rosnącemu wykorzystaniu urządzeń mobilnych w procesie edukacji, interfejs gry zostanie zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych standardów responsywności.

Dostęp do gry można uzyskać pod adresem: https://bugam.ue.poznan.pl/en/login oraz https://bugam.atomscript.com/pl/login

IO2
Nowy scenariusz wirtualnej gry strategicznej

Zostanie stworzony, przetestowany i ulepszony nowy scenariusz gry biznesowej. Scenariusz gry wymaga dwóch elementów:

(1) storytelling czyli opis rynku, w tym np. rodzaj produktu, grupy docelowe, miejsca sprzedaży itp.,

(2) zestaw parametrów, których gracze-studenci nie widzą, ale które są zaimplementowane w silniku gry; parametry te są kluczowe, aby gra była grywalna.

W nowym scenariuszu gry odzwierciedlimy nową rzeczywistość prowadzenia biznesu w warunkach (post) COVID-19, uwzględniające nowe możliwości i ograniczenia rynkowe. W scenariuszu gry zwiększymy możliwości sprzedaży produktów wirtualnej firmy w środowisku międzynarodowym. Zakładamy uwzględnienie co najmniej 4 krajów jako potencjalnych rynków sprzedaży dla firm wirtualnych, kraje te zostaną wybrane w trakcie realizacji projektu.

W grze istnieją różne obszary decyzyjne, takie jak:

 • Marketing i Sprzedaż (tj. otwieranie/zamykanie biur sprzedaży, ustalanie cen towarów, wybór kanałów reklamowych);
 • Operacje (tj. ustalanie wielkości produkcji dla każdego towaru, wybór dostawców, transfery towarów w łańcuchu dostaw);
 • Badania i Rozwój (tj. zwiększenie/zmniejszenie zdolności produkcyjnych linii/linii produkcyjnych, projektowanie marek produktów);
 • Zasoby Ludzkie (tj. liczba pracowników produkcji i sprzedaży, wynagrodzenie, świadczenia dodatkowe);
 • Finanse i zarządzanie strategiczne.
POBIERZ PLIK: buGAM Intellectual Output no 2

IO3
Filmowy materiał edukacyjny dla studentów prezentujący logikę i interfejs gry

Wykorzystanie wirtualnych gier strategicznych w szkolnictwie wyższym wymaga przedstawienia przez nauczyciela logiki gry i funkcji panelu użytkownika gry w celu przedstawienia założeń i wzajemnych relacji zawartych w grze. Przed COVID-19, podczas tradycyjnego kursu w Sali wykładowej, nauczyciele przedstawiali uczniom te aspekty i wyjaśniali wszelkie wątpliwości. W edukacji online w obliczu pandemii COVID-19 takie prezentacje i dyskusje między uczniami a nauczycielem są bardzo ograniczone. Aby rozwiązać ten problem, zastosujemy formę edukacji filmowej, tworząc filmy instruktażowe poświęcone logice gry i aspektom niezbędnym do uruchomienia gry. Zostaną stworzone, nagrane i zaimplementowane filmy przedstawiające następujące obszary:

 • istota scenariusza gry (IO2)
 • relacje między decyzjami podejmowanymi w różnych obszarach decyzyjnych (np. skoro studenci mają wytwarzać produkty, najpierw muszą zaprojektować markę i stworzyć lub rozwinąć linię produkcyjną; skoro studenci chcą sprzedawać produkty, najpierw muszą je wyprodukować i przetransportować do biur sprzedaży itp.).
 • przedstawione zostaną zależności dotyczące następujących obszarów decyzyjnych:
  • badania i rozwój
  • operacja
  • marketing i sprzedaż
  • finanse
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • planowanie strategiczne

Dzięki temu założeniu połączone zostaną dwie innowacyjne metody nauczania: strategiczne gry wirtualne oraz edukacja filmowa.


IO4
Edukacja filmowa na temat przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania

Wykorzystanie wirtualnych gier strategicznych w szkolnictwie wyższym zakłada wstępną wiedzę studentów związaną z przedsiębiorczością, biznesem i zarządzaniem.

Podczas tradycyjnych kursów face-to-face, gdy studentom brakuje jakiejś wiedzy, łatwo można było ją uzupełnić dyskutując konkretne tematy związane z przebiegiem gry.

W edukacji online w pandemii COVID-19 taka dodatkowa wspierająca dyskusja między uczniami a nauczycielem jest bardzo ograniczona. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzimy formę edukacji filmowej, tworząc filmy instruktażowe poświęcone aspektom niezbędnym do uruchomienia gry. Zostaną stworzone, nagrane i zaimplementowane do gry filmy związane z następującymi tematami:

Komunikacja i reklama

Dystrybucja

Analiza finansowa

Zasoby ludzkie

Zapasy i magazynowanie

Ceny

Produkt i marka

Zasoby produkcyjne

Sprzedaż i analiza rynku

Analiza strategiczna

Dostawcy

Transport


Filmy edukacyjne będą dostępne z poziomu gry, ale także zostaną umieszczone osobno na kanałach YouTube projektu i Partnerów.

CAŁA PLAYLISTA NA YOUTUBE
pl_PLPolish